STATUT  FRP

Tekst jednolity po zmianach z dnia 05.05.2020 roku
zarejestrowanych w dniu 16 lipca 2020 r. ​​w Krajowym Rejestrze Sądowym
(do pobrania)STATUT
FUNDACJI ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI
W SUWAŁKACHRozdział I
POSTANOWIENIA OGÓLNE
§ 1
Fundacja Rozwoju Przedsiębiorczości w Suwałkach, zwana dalej Fundacją działa na podstawie ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach oraz niniejszego statutu.
Fundacja może używać odpowiednika nazwy
w językach obcych a także wyróżniającego znaku graficznego.
§ 2
1. Fundacja jest prywatną osobą prawną i działa poprzez ustanowione
w statucie organy.
2. Siedzibą Fundacji jest miasto Suwałki.
§ 3
1. Terenem działania Fundacji jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej.
2. Dla właściwej realizacji celów Fundacja może prowadzić działalność poza granicami kraju zgodnie z obowiązującym porządkiem prawnym.
§ 4
Czas trwania Fundacji jest nieokreślony.
§ 5
Fundacja prowadzi działalność gospodarczą.
Rozdział II
MAJĄTEK FUNDACJI
§ 6
1. Majątek Fundacji stanowią składniki majątkowe przeznaczone dla Fundacji w akcie jej ustanowienia oraz mienie uzyskane
lub nabyte przez Fundację w toku jej działalności.
2. Fundacja może czerpać dochody między innymi z następujących źródeł:
1) darowizn osób fizycznych i prawnych tak z kraju jak i z zagranicy,
2) spadków i zapisów,
3) zbiórek i imprez publicznych,
4) majątku ruchomego i nieruchomości,
5) działalności gospodarczej i inwestycyjnej Fundacji prowadzonej zgodnie ze Statutem.
§ 7
Majątek i dochody Fundacji są przeznaczone na realizację celu statutowego zgodnie z ustalonym programem działania Fundacji oraz na koszt samej
Fundacji, jak również na działalność gospodarczą.
§ 8
W razie powołania Fundacji do dziedziczenia Zarząd składa oświadczenie o przyjęciu spadku z dobrodziejstwem inwentarza.
Rozdział III
CELE, ZASADY, METODY I ZAKRES DZIAŁANIA FUNDACJI
§ 9
1. Celem Fundacji jest przeciwdziałanie i łagodzenie skutków bezrobocia poprzez działanie na rzecz zwiększenia możliwości zatrudnienia bezrobotnych.
2. Realizując swój cel Fundacja:
1) działa na rzecz zwiększenia aktywności gospodarczej poprzez promocję i propagowanie małych przedsiębiorstw i innych przedsięwzięć gospodarczych
organizowanych przez bezrobotnych lub dających im zatrudnienie w celu rozwoju gospodarczego regionu i likwidacji w ten sposób bezrobocia;
2) promuje przedsiębiorczość w postaci przedstawiania zalet samodzielnej działalności w formie organizowania szkoleń, konferencji, organizowania spotkań
z potencjalnymi kontrahentami, wydawania biuletynów informacyjnych, gromadzenia danych zezwalających na ustalenie płaszczyzn działania oraz form
dla nowopowstałych i powstających podmiotów, o których mowa
w punkcie 1;
3) organizuje szkolenia dla bezrobotnych w celu rozwoju ogólnych
i zawodowych kwalifikacji, niezbędnych do rozpoczęcia samodzielnej działalności gospodarczej lub zmiany branży zawodowej;
4) tworzy inkubatory przedsiębiorczości udostępniające nowopowstałym i powstającym przedsięwzięciom na preferencyjnych zasadach
struktury organizacyjne, warunki lokalowe, pomoc materiałową (materiały, surowce pomoc finansowa);
5) prowadzi pośrednictwo pracy i poradnictwo zawodowe;
6) organizuje imprezy publiczne jak: imprezy turystyczne, rekreacyjne, środowiskowe, zawodowe, młodzieżowe, służące aktywizacji zawodowej,
zachęceniu przedsiębiorców do inwestowania
w regionie, napływowi kapitału, budowie nowych miejsc pracy, promocji regionu;
7) organizuje i prowadzi przedsięwzięcia na rzecz aktywizacji zawodowej osób niepełnosprawnych;
3. Dla realizacji swoich celów Fundacja może również tworzyć oddziały poza miejscem swojej siedziby.
Rozdział IV
ORGANY FUNDACJI
§ 10
Organami Fundacji są: Rada Programowa i Zarząd.
§ 11
1. Rada Programowa Fundacji (zwana dalej w skrócie Radą) składa się
z 2 do 5 osób powoływanych na czas nieokreślony.
2. Rada wybiera ze swego grona Przewodniczącego Rady, który kieruje jej pracami.
3. Członkostwo w Radzie ustaje na skutek rezygnacji członka, jego śmierci lub odwołania, ale tylko z przyczyn, gdy członek nie bierze udziału
w pracach Rady lub działa na szkodę Fundacji. Dla ważności tego faktu konieczne jest podjęcie uchwały przez Radę.
4. Powołanie nowych członków Rady odbywa się na wniosek Przewodniczącego i wymaga uzyskania większości głosów wszystkich członków Rady.
5. W pracach Rady mogą brać udział przedstawiciele osób szczególnie zasłużonych dla Fundacji, których zaprosi Rada, z głosem doradczym niestanowiącym.
Nadto w posiedzeniach Rady uczestniczy Prezes Zarządu, jak też mogą w nich uczestniczyć inne osoby, których udział jest celowy z uwagi na przedmiot obrad Rady.
6. Członkowie Rady z tytułu pełnionej funkcji otrzymują zwrot uzasadnionych kosztów związanych z uczestnictwem w pracach tego organu,
w tym kosztach podróży, lub zryczałtowany koszt wynagrodzenia przy uwzględnieniu obowiązujących przepisów prawa
i celów statutowych Fundacji (w odniesieniu do przeciętnego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw,
ogłaszanego przez Prezesa GUS za 4 kwartał roku poprzedniego).
7. Rada pracuje na posiedzeniach, które odbywają się w siedzibie Fundacji lub innym miejscu oznaczonym w zawiadomieniu o zwołaniu posiedzenia.
Posiedzenia Rady zwoływane są w zależności od potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz w roku.
Posiedzenie Rady zwołuje Przewodniczący Rady z inicjatywy własnej lub na wniosek Prezesa Zarządu.
Rada może określić szczegółowe zasady jej funkcjonowania w zatwierdzonym przez siebie Regulaminie.
8. Przewodniczący Rady może uznać zbędność jej zwołania w zakresie wniosku Prezesa Zarządu i w takim wypadku włączyć zakres
zgłoszonego wniosku do najbliższego posiedzenia Rady.
9. Radę zwołuje się za pośrednictwem poczty tradycyjnej lub poczty elektronicznej, podając miejsce i porządek obrad.
Posiedzenia Rady są protokołowane, a protokół podpisuje Przewodniczący. Do protokołu załączana jest lista obecności.
10.Posiedzenia Rady mogą być prowadzone telefonicznie, lub za pośrednictwem innych dostępnych kanałów zdalnych,
w sposób umożliwiający porozumienie się wszystkich uczestniczących w nim Członków. Za miejsce posiedzenia przeprowadzonego
w ten sposób uznaje się miejsce pobytu Przewodniczącego Rady. Z posiedzenia takiego powinien być sporządzony protokół podpisany przez Przewodniczącego Rady.
11. Obsługę Rady zapewnia Zarząd Fundacji.
§ 12
Uchwały Rady zapadają zwykłą większością głosów obecnych, chyba że Statut wymaga większości kwalifikowanej.
W razie równej liczby głosów decyduje głos Przewodniczącego.
§ 13
1. Do zadań Rady należy:
1) zatwierdzanie rocznych planów działania Fundacji,
2) powoływanie i odwoływanie członków Zarządu,
3) rozpatrywanie rocznych sprawozdań Zarządu,
4) podejmowanie uchwał w sprawie proponowanych zmian w Statucie, łączenia się Fundacji, likwidacji Fundacji i związanego z tym przeznaczenia jej majątku,
5) podejmowanie uchwał w sprawie nabycia, zbycia lub obciążenia nieruchomości,
6) rozpatrywanie i opiniowanie spraw przedstawionych przez Zarząd.
2. Uchwały w sprawach wymienionych w ust. 1 pkt. 4 podejmowane są
w obecności co najmniej połowy członków Rady, większością 2/3 głosów oddanych, z tym, że uchwała o likwidacji Fundacji
i związanym z likwidacją przeznaczeniem jej majątku jest podejmowana większością 3/4 głosów oddanych.
§ 14
1. Zarząd Fundacji (dalej zwany Zarządem) kieruje działalnością Fundacji i reprezentuje ją na zewnątrz.
2. Zarząd Fundacji składa się z jednej do trzech osób powoływanych
na czas nieokreślony.
3. Prezesa Zarządu powołuje Rada, a pozostałych członków Zarządu- Rada na wniosek Prezesa.
4. Członkostwo w Zarządzie ustaje w przypadku rezygnacji, śmierci lub odwołania.
5. Członkowie Zarządu są z tytułu pełnienia swych funkcji wynagradzani wg zasad ustalonych przez Radę.
§ 15
Do kompetencji Zarządu należą wszelkie sprawy nie zastrzeżone
do kompetencji Rady, a w szczególności:
1) kierowanie i organizowanie działalnością Fundacji,
2) opracowywanie rocznych planów działania Fundacji oraz sprawozdań z ich wykonania,
3) gospodarowanie majątkiem Fundacji i rozporządzanie nim
w granicach zakreślonych przez Radę,
4) przyjmowanie subwencji, spadków, zapisów i darowizn,
5) tworzenie i znoszenie zakładów i innych jednostek organizacyjnych Fundacji,
6) uchwalanie regulaminów, struktur organizacyjnych Fundacji,
7) ustalanie zasad wynagradzania i zatrudniania pracowników,
w szczególności zawierania i rozwiązywania umów o pracę.
§ 16
1. Oświadczenie woli w imieniu Fundacji składa 1-osobowo Prezes Zarządu lub wymagane jest współdziałanie pozostałych
dwóch członków Zarządu lub jednego z tych członków Zarządu wraz
z pełnomocnikiem.
2. Do prowadzenia Zakładu lub innej wyodrębnionej działalności, Zarząd Fundacji może ustanowić pełnomocnika.
3. W sprawach ze stosunku pracy Prezes Zarządu pełni funkcję kierownika zakładu pracy.
§ 17
Zarząd wykonuje swoje funkcje przy pomocy Biura Fundacji.
Rozdział V
DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA FUNDACJI
§ 18
1. Fundacja może prowadzić działalność gospodarczą w zakresie:
- usług reklamowych, wydawniczych, handlowych w zakresie artykułów przemysłowych,
- usług porządkowych, biurowych i poligraficznych,
- usług serwisowych i doradztwa organizacyjnego,
- usług turystyczno-hotelarskich poprzez: prowadzenie hoteli, domów wypoczynkowych i innych ośrodków sportu i rekreacji,
a także działania w zakresie tworzenia bazy turystycznej,
- skupu, przetwórstwa i handlu runem leśnym i artykułami
rolnymi,
- usług gastronomicznych,
- handlu hurtowego i detalicznego na rachunek własny
i w pośrednictwie artykułami spożywczymi przetwórstwa rolno-spożywczego.
2. Działalność gospodarcza Fundacji może być prowadzona w formie wyodrębnionych organizacyjnie zakładów lub zakładu
na podstawie regulaminu ustalonego przez Zarząd.
§ 19
Na podstawie uchwały Zarządu Fundacja może tworzyć spółki prawa handlowego oraz nabywać względnie zbywać
udziały lub akcje w spółkach kapitałowych.
§ 20
Działalność gospodarcza, o której mowa w § 18 oraz inwestycje określone w § 19 powinny być podejmowane w rozmiarach służących
realizacji statutowego celu Fundacji.
§ 21
Dla realizacji swoich celów Fundacja może również, na podstawie odrębnych umów, wspierać lub współuczestniczyć
w zbliżonej z jej celami działalności innych fundacji i podmiotów.
§ 22
Dochody pochodzące ze spadków, zapisów i darowizn przeznacza się wprost na realizację celów statutowych Fundacji,
chyba że testator lub darczyńca postanowi co innego.
Rozdział VI
ZMIANA STATUTU, POSTANOWIENIA KOŃCOWE
§ 23
1. Statut Fundacji, z zastrzeżeniem ust. 2, może być zmieniony lub zastąpiony innym.
2. Zmiana statutu nie może dotyczyć: warunków połączenia z inną Fundacją oraz warunków jej likwidacji.
3. Zmiana statutu dokonywana jest w drodze uchwały Rady Programowej podjętej zgodnie z § 13 ust. 2 Statutu.
§ 24
Zmiana celu statutu Fundacji wymaga Uchwały Rady Programowej
z zachowaniem zasady consensusu wszystkich Członków Rady.
§ 25
1. Fundacja może ulec likwidacji jedynie w razie:
1) osiągnięcia celu, dla którego została ustanowiona,
lub
2) wyczerpania środków finansowych i majątku.
2. W przypadku likwidacji, z przyczyn o których mowa w ust. 1 pkt. 1, pozostały majątek Fundacji przeznacza się na przeciwdziałanie
bezrobociu i łagodzenie jego skutków w innym, objętym strukturalnym bezrobociem, rejonie kraju.
3. Likwidację Fundacji prowadzi ostatni jej Zarząd.
§ 26
Fundacja może połączyć się z inną fundacją pod warunkiem trwałego zagwarantowania realizacji jej celu i warunku, o którym mowa
w § 25 ust. 2 przez fundację przejmującą.
§ 27
Statut niniejszy obowiązuje z chwilą prawomocnego wpisania Fundacji
do rejestru sądowego.
Obowiązujący stan prawny.